ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційно-консультаційних послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційно-консультаційних послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційно-консультаційних послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційно-консультаційних послуг

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання інформаційно-консультаційних послуг

Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/авторизація на веб-сайті за посиланням https://yulia-hayek.com/course_uk є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа – підприємець Чєпєлєва Людмила Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 серпня 2021 року, № 2 004 990 000 0000 62358, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2411021129, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ


Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Курс – заняття/серія занять, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за власними методиками, інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер та інформація про які розміщена Виконавцем за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення занять/серії занять, та інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Сайт (або «Веб-сайт») – веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://yulia-hayek.com/course_uk, включаючи всі його веб-сторінки.

Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму Послуг для Замовника з доступом до інформаційно-консультаційних матеріалів, та перелік яких наводиться Виконавцем на веб-сайті за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх вартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.

2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на Веб-сайті Виконавця.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

▪ факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;

▪ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

▪ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.2. Дії, зазначені в п. 2.7. цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.

4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Публікувати на Веб-сайті усю інформацію, що стосується якісних та кількісних змін надаваних Послуг.

4.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.

4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.

4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб як за свої власні та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.

4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовнику разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором , а також в інших випадках, встановлених законодавством України. 4.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням на Веб-сайті.

4.2.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.

4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця. 4.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.

4.3.5. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення замовником Матеріалів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору. 4.4.2. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.

4.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі Веб-сайту.

4.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та з якими можна ознайомитись на Веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг. 5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Way for Pay.

5.3. У разі нездійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

5.4. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на отримання Послуг Виконавця на Веб-сайті та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який авторизувався на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

6.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення ним Матеріалів в мережі Інтернет на онлайн-платформі та/або в соціальній мережі за вибором Виконавця та надання Замовнику доступу до таких Матеріалів.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.

6.4. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

6.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-ий (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на Веб-Сайті Виконавця та/або подання Замовником заявки на отримання Послуг, та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації таких змін на Веб-сайті. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

7.6. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги. 7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу yuliahayektilda@gmail.com, після чого Виконавцем видаляються всі Персональні дані Замовника.

7.7.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

▪ Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

▪ Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Чєпєлєва Людмила Петрівна

Місцезнаходження: 73486, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Олеся Гончара, буд. 10

e-mail: yuliahayektilda@gmail.com

РНОКПП: 2411021129

п/р: UA813154050000026000052337991

Банк: ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/авторизація на веб-сайті за посиланням https://yulia-hayek.com/course_uk є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа – підприємець Чєпєлєва Людмила Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 серпня 2021 року, № 2 004 990 000 0000 62358, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2411021129, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ


Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Курс – заняття/серія занять, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за власними методиками, інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер та інформація про які розміщена Виконавцем за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення занять/серії занять, та інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Сайт (або «Веб-сайт») – веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://yulia-hayek.com/course_uk, включаючи всі його веб-сторінки.

Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму Послуг для Замовника з доступом до інформаційно-консультаційних матеріалів, та перелік яких наводиться Виконавцем на веб-сайті за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх вартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.

2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на Веб-сайті Виконавця.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

▪ факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;

▪ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

▪ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.2. Дії, зазначені в п. 2.7. цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.

4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Публікувати на Веб-сайті усю інформацію, що стосується якісних та кількісних змін надаваних Послуг.

4.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.

4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.

4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб як за свої власні та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.

4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовнику разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором , а також в інших випадках, встановлених законодавством України. 4.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням на Веб-сайті.

4.2.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.

4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця. 4.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.

4.3.5. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення замовником Матеріалів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору. 4.4.2. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.

4.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі Веб-сайту.

4.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та з якими можна ознайомитись на Веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг. 5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Way for Pay.

5.3. У разі нездійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

5.4. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на отримання Послуг Виконавця на Веб-сайті та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який авторизувався на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

6.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення ним Матеріалів в мережі Інтернет на онлайн-платформі та/або в соціальній мережі за вибором Виконавця та надання Замовнику доступу до таких Матеріалів.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.

6.4. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

6.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-ий (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на Веб-Сайті Виконавця та/або подання Замовником заявки на отримання Послуг, та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації таких змін на Веб-сайті. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

7.6. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги. 7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу yuliahayektilda@gmail.com, після чого Виконавцем видаляються всі Персональні дані Замовника.

7.7.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

▪ Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

▪ Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Чєпєлєва Людмила Петрівна

Місцезнаходження: 73486, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Олеся Гончара, буд. 10

e-mail: yuliahayektilda@gmail.com

РНОКПП: 2411021129

п/р: UA813154050000026000052337991

Банк: ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/авторизація на веб-сайті за посиланням https://yulia-hayek.com/course_uk є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа – підприємець Чєпєлєва Людмила Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 серпня 2021 року, № 2 004 990 000 0000 62358, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2411021129, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ


Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Курс – заняття/серія занять, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за власними методиками, інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер та інформація про які розміщена Виконавцем за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення занять/серії занять, та інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Сайт (або «Веб-сайт») – веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://yulia-hayek.com/course_uk, включаючи всі його веб-сторінки.

Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму Послуг для Замовника з доступом до інформаційно-консультаційних матеріалів, та перелік яких наводиться Виконавцем на веб-сайті за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх вартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.

2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на Веб-сайті Виконавця.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

▪ факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;

▪ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

▪ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.2. Дії, зазначені в п. 2.7. цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.

4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Публікувати на Веб-сайті усю інформацію, що стосується якісних та кількісних змін надаваних Послуг.

4.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.

4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.

4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб як за свої власні та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.

4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовнику разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором , а також в інших випадках, встановлених законодавством України. 4.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням на Веб-сайті.

4.2.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.

4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця. 4.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.

4.3.5. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення замовником Матеріалів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору. 4.4.2. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.

4.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі Веб-сайту.

4.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та з якими можна ознайомитись на Веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг. 5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Way for Pay.

5.3. У разі нездійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

5.4. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на отримання Послуг Виконавця на Веб-сайті та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який авторизувався на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

6.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення ним Матеріалів в мережі Інтернет на онлайн-платформі та/або в соціальній мережі за вибором Виконавця та надання Замовнику доступу до таких Матеріалів.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.

6.4. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

6.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-ий (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на Веб-Сайті Виконавця та/або подання Замовником заявки на отримання Послуг, та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації таких змін на Веб-сайті. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

7.6. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги. 7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу yuliahayektilda@gmail.com, після чого Виконавцем видаляються всі Персональні дані Замовника.

7.7.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

▪ Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

▪ Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Чєпєлєва Людмила Петрівна

Місцезнаходження: 73486, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Олеся Гончара, буд. 10

e-mail: yuliahayektilda@gmail.com

РНОКПП: 2411021129

п/р: UA813154050000026000052337991

Банк: ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/авторизація на веб-сайті за посиланням https://yulia-hayek.com/course_uk є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа – підприємець Чєпєлєва Людмила Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 серпня 2021 року, № 2 004 990 000 0000 62358, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2411021129, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ


Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Курс – заняття/серія занять, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за власними методиками, інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер та інформація про які розміщена Виконавцем за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення занять/серії занять, та інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Сайт (або «Веб-сайт») – веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://yulia-hayek.com/course_uk, включаючи всі його веб-сторінки.

Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму Послуг для Замовника з доступом до інформаційно-консультаційних матеріалів, та перелік яких наводиться Виконавцем на веб-сайті за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх вартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.

2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на Веб-сайті Виконавця.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

▪ факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;

▪ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

▪ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.2. Дії, зазначені в п. 2.7. цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.

4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Публікувати на Веб-сайті усю інформацію, що стосується якісних та кількісних змін надаваних Послуг.

4.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.

4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.

4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб як за свої власні та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.

4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовнику разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором , а також в інших випадках, встановлених законодавством України. 4.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням на Веб-сайті.

4.2.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.

4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця. 4.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.

4.3.5. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення замовником Матеріалів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору. 4.4.2. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.

4.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі Веб-сайту.

4.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та з якими можна ознайомитись на Веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг. 5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Way for Pay.

5.3. У разі нездійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

5.4. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на отримання Послуг Виконавця на Веб-сайті та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який авторизувався на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

6.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення ним Матеріалів в мережі Інтернет на онлайн-платформі та/або в соціальній мережі за вибором Виконавця та надання Замовнику доступу до таких Матеріалів.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.

6.4. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

6.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-ий (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на Веб-Сайті Виконавця та/або подання Замовником заявки на отримання Послуг, та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації таких змін на Веб-сайті. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

7.6. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги. 7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу yuliahayektilda@gmail.com, після чого Виконавцем видаляються всі Персональні дані Замовника.

7.7.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

▪ Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

▪ Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Чєпєлєва Людмила Петрівна

Місцезнаходження: 73486, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Олеся Гончара, буд. 10

e-mail: yuliahayektilda@gmail.com

РНОКПП: 2411021129

п/р: UA813154050000026000052337991

Банк: ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Документ, положення якого викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, подання заявки/авторизація на веб-сайті за посиланням https://yulia-hayek.com/course_uk є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.

Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

Фізична особа – підприємець Чєпєлєва Людмила Петрівна, яка діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 серпня 2021 року, № 2 004 990 000 0000 62358, реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2411021129, надалі по тексту «Виконавець» з однієї Сторони, пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі – «Замовник») отримати послуги, передбачені цим Договором.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ


Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця, а також має технічну можливість одержання таких послуг.

Курс – заняття/серія занять, під час яких Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за власними методиками, інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Матеріали – лекції, промови, зображення, аудіозаписи, відеоролики, презентації та/або інші матеріали, що містять інформаційно-консультаційний характер та інформація про які розміщена Виконавцем за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуги – одна або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення занять/серії занять, та інформація про які розміщена в мережі Інтернет за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Сайт (або «Веб-сайт») – веб-сайт Виконавця, розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://yulia-hayek.com/course_uk, включаючи всі його веб-сторінки.

Тарифи (ціна послуг) – платежі, розмір яких встановлюється Виконавцем за надання певного об'єму Послуг для Замовника з доступом до інформаційно-консультаційних матеріалів, та перелік яких наводиться Виконавцем на веб-сайті за посиланням: https://yulia-hayek.com/course_uk.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. На підставі та умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає інформаційно-консультаційні послуги на платній основі, шляхом надання доступу до Матеріалів, а Замовник приймає такі Послуги та сплачує їх вартість, згідно з обраним Тарифом та умовами цього Договору.

2.2. Інформація про умови та порядок надання Послуг розміщені на Веб-сайті Виконавця.

2.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.

2.4. Всі зміни й доповнення до Договору опубліковуються на Веб-сайті Виконавця.

2.5. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця.

2.6. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими Тарифами на Послуги, Замовник зобов'язується припинити користування Послугами.

2.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

▪ факт авторизації Замовника на веб-сайті Виконавця та/або оформлення замовлення Послуг на Веб-сайті Виконавця;

▪ оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором;

▪ письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти. Положення цього підпункту вважаються дійними лише за умови технічних неполадок на Веб-сайті Виконавця та неможливістю здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги Виконавця.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ


3.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки на Веб-сайті Виконавця та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

3.2. Дії, зазначені в п. 2.7. цього Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

3.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Виконавець зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно, в повному об'ємі та на високому рівні надавати Замовнику якісні Послуги, визначені цим Договором.

4.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов'язань відповідно до умов цього Договору, завчасно повідомити Замовника про таке, а також вчинити відповідні дії щодо усунення перешкод для виконання зобов'язань за цим Договором.

4.1.3. Публікувати на Веб-сайті усю інформацію, що стосується якісних та кількісних змін надаваних Послуг.

4.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід'ємною частиною надаваних Послуг.

4.1.5. Надавати лише унікальний, оригінальний та інформативний Матеріал.

4.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право: 4.2.1. Надавати Послуги самостійно та/або із залученням третіх осіб, при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати діяльності таких осіб як за свої власні та отримувати оплату Послуг відповідно до умов Договору.

4.2.2. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовнику разі порушення ним вимог, передбачених цим Договором , а також в інших випадках, встановлених законодавством України. 4.2.3. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору, в тому числі і в діючі Тарифи на Послуги, з попереднім їх розміщенням на Веб-сайті.

4.2.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за Послуги відповідно до умов Договору.

4.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на Веб-сайті Виконавця та умов цього Договору.

4.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої на Веб-сайті Виконавця. 4.3.4. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем своїх зобов'язань за Договором, в тому числі доступ до Персональних даних.

4.3.5. Не розголошувати третім особам будь-яку конфіденційну інформацію, отриману в період надання Послуг, а також інформацію про методики викладення замовником Матеріалів.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та відповідно до умов цього Договору. 4.4.2. Ознайомитися з порядком та умовами надання Послуг Виконавцем.

4.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі Веб-сайту.

4.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

5.1. Замовник здійснює оплату Послуги за Тарифами, які встановлюються Виконавцем та з якими можна ознайомитись на Веб-сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені Тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає Тариф із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг. 5.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом 100% (стовідсоткової) передплати на поточний рахунок Виконавця за допомогою платіжної системи Way for Pay.

5.3. У разі нездійснення оплати, Виконавець припиняє надання Послуг (не надає Послуги), в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

5.4. Датою належного виконання Замовником зобов'язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

6. ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на отримання Послуг Виконавця на Веб-сайті та/або оплати Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно Замовник, який авторизувався на Веб-сайті та/або оплатив Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що погоджується з усіма його умовами.

6.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є розміщення ним Матеріалів в мережі Інтернет на онлайн-платформі та/або в соціальній мережі за вибором Виконавця та надання Замовнику доступу до таких Матеріалів.

6.3. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням доступу до інформаційних матеріалів, наданих Виконавцем та/або Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.

6.4. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов'язаний надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою чи факсимільним зв'язком). В такому випадку Замовник зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – свої письмові заперечення.

6.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником 2-ий (другий) екземпляр Акту або письмові заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в односторонньому порядку.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту авторизації Замовника на Веб-Сайті Виконавця та/або подання Замовником заявки на отримання Послуг, та/або оплати Замовником Послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

7.2. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації таких змін на Веб-сайті. Такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на Веб-сайті, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації.

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору.

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії.

7.6. Для відмови від отримання Послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі Послуги. 7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу yuliahayektilda@gmail.com, після чого Виконавцем видаляються всі Персональні дані Замовника.

7.7.1. Після надання Виконавцем доступу до Матеріалів Замовнику, грошові кошти, зараховані на поточний банківський рахунок Виконавця, Замовнику не повертаються і не компенсуються.

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

▪ Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за які була внесена оплата;

▪ Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної ініціативи.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного законодавства України.

8.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

8.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від зобов'язань належним чином виконувати умови даного Договору.

8.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.

8.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів, такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Замовник несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за копіювання Матеріалів, наданих Виконавцем та/або їх несанкціоноване використання та розповсюдження.

8.7. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне виконання сталося унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання Стороною своїх зобов'язань за даним Договором.

9.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке припинення іншу Сторону протягом 5 (п'яти) днів з моменту закінчення дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії обставин непереборної сили.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов'язань, що на них покладаються.

10.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються на Веб-сайті, складають єдиний договір між Виконавцем і Замовником.

10.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору.

10.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.

10.5. Вся інформація, пов'язана з виконанням цього Договору, є конфіденційною.

10.6. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони керуються положеннями чинного законодавства України.

11. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ

11.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних Персональних даних, тобто на вчинення наступних дій по відношенню до Персональних даних Замовника: збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше використання і розповсюдження Виконавцем Персональних даних у відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

11.2. Збирання Персональних даних є складовою процесу їх обробки, що передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та внесення їх до бази персональних даних.

11.3. Поширення Персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою суб`єкта персональних даних.

11.4. Поширення Персональних даних без згоди суб`єкта персональних даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

11.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в порядку, встановленому відповідно до вимог ЗУ «Про захист персональних даних».

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ


ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Чєпєлєва Людмила Петрівна

Місцезнаходження: 73486, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вул. Олеся Гончара, буд. 10

e-mail: yuliahayektilda@gmail.com

РНОКПП: 2411021129

п/р: UA813154050000026000052337991

Банк: ХМЕЛЬНИЦЬКА ФIЛIЯ АТ КБ "ПРИВАТБАНК"